Regulamin

Rodzicu- Twoja obecność na zajęciach maluszkowych nie jest przypadkowa!
Asystujesz dziecku, wspierasz w kierowaniu uwagi na muzykę, aktywnie słuchasz muzyki, poruszasz się, recytujesz rytmiczanki, wykonujesz śpiewanki, wspólnie z innymi tworzysz muzyczne środowisko, zawsze odpowiadasz za swoje dziecko, pomagasz mu zachować bezpieczeństwo, higienę i kulturę. Starszaka wypuszczasz spod swojego oka, by budował samodzielność- lecz nie porzucając odpowiedzialności za niego.

Sylwia Adamczuk

Muzyczna Karuzela Regulamin Uczestnika

ORGANIZATOR

Organizatorem zajęć/ warsztatów jest MUZYCZNA KARUZELA Sylwia Adamczuk z siedzibą w Warszawie. Miejsce, w którym odbywają się zajęcia:

Klub Muzycznej Karuzeli, ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa

lub innym ustalonym przez strony miejscu (np. placówce zamawiającego warsztaty, działalność mobilna).

Dane rejestrowe i adresowe firmy: MUZYCZNA KARUZELA Sylwia Adamczuk 02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 44/20, NIP 5262756434, REGON 147389426, sylwia@muzycznakaruzela.pl, nr telefonu 504329433

BEZPIECZEŃSTWO

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązują na terenie Klubu Muzycznej Karuzeli.

Klub Muzycznej Karuzeli jest wydzielonym lokalem w budynku Domu Kultury Rakowiec, z własnym wejściem, poczekalnią, salą zajęciową i zapleczem sanitarnym.

W Klubie przestrzenie utrzymywane są w czystości, wietrzone i dezynfekowane. Wszystkie rekwizyty używane podczas zajęć, a także siedziska i dywan również dezynfekowane są zgodnie z zaleceniami.

Na teren Klubu mogą wejść jedynie umówione na zajęcia/ warsztaty/ spotkanie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, typu katar, kaszel, gorączka. Dotyczy to wszystkich osób, a szczególnie uczestników zajęć oraz opiekunów, nawet tylko pozostających w poczekalni.

Rodzice, przyprowadzający dzieci na samodzielne zajęcia, mogą skorzystać z poczekalni z zastrzeżeniem reżimu sanitarnego zgodnego z obowiązującymi przepisami m.ni. używania środków ochrony osobistej.

Na terenie Klubu obowiązuje zakaz konsumpcji, uczestnicy mogą jednak mieć własne bidony/butelki z wodą.

Wchodząc do Klubu należy:
– często myć i dezynfekować ręce
– zachować dystans społeczny, nosić maseczki (co najmniej do momentu wejścia do sali)
– w razie potrzeby korzystać z samoobsługowej szatni
– unikać gromadzenia się przed i po zajęciach
– przychodzić punktualnie na swoje zajęcia
– opuścić Klub niezwłocznie po zakończeniu zajęć

WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

Uczestnikiem zajęć może zostać każda osoba bez względu na wiek i płeć.
Osoby niepełnoletnie zapisywane są przez rodzica/opiekuna.
Grupy organizowane są w elastycznych przedziałach wiekowych.
Specyficzne potrzeby edukacyjne lub problemy zdrowotne rodzic/opiekun/ uczestnik powinien zgłosić organizatorowi przed rozpoczęciem zajęć w celu dostosowania form aktywności lub pomocy w wybraniu odpowiedniej grupy.

Rezerwacja miejsca możliwa jest po rejestracji w aplikacji Fitssey oraz dokonaniu opłaty.

OPŁATY I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Uczestnik samodzielnie dokonuje rezerwacji i opłat za wybrane zajęcia. W przypadku problemów, organizator może zwolnić uczestnika z samodzielnej obsługi aplikacji, nie zmienia to jednak pozostałych zasad dotyczących opłat i karnetów.

Cennik ustalany jest na wybrany sezon (rok szkolny). W szczególnych przypadkach Organizator może wprowadzić zmiany w cenniku oraz niezwłocznie poinformować uczestników o tych zmianach.

Opłaty nie podlegają zwrotom, z wyjątkiem nieutworzenia grupy. Grupę uruchamiamy, jeśli zbierze się minimalna ilość osób podana przy opisie zajęć i karnecie.

Karnet jest opłatą za jednego uczestnika (lub uczestnika i rodzica w przypadku zajęć dla maluszków). Każde dziecko musi mieć własne subkonto w aplikacji i własny karnet/opłatę jednorazową.

Karnet dotyczy wybranej grupy (konkretna godzina i dzień tygodnia), można go wykorzystać 1 raz w tygodniu. Kolejne zajęcia w tygodniu wymagają kolejnego karnetu.

W przypadku nieobecności- 1 zajęcia można przełożyć o tydzień- pod warunkiem odwołania rezerwacji najpóźniej 12 godzin przed zajęciami lub odrobić z inną grupą jeśli są miejsca. Pozostałe niewykorzystane zajęcia lub odwołane później niż 12 godzin przed spotkaniem- przepadają.

Wybrane zajęcia mogą mieć inne karnety o innych zasadach opisanych w cenniku.

Kolejny karnet należy opłacić najpóźniej na ostatnim spotkaniu z karnetu, w przeciwnym razie rezerwacja wygasa i zwalniane jest miejsce w grupie. Uczestnik może ponownie zarezerwować miejsce, jeśli nie ma innych oczekujących na to miejsce uczestników.

Po opłaceniu karnetu, uczestnik dokonuje rezerwacji miejsca w wybranej grupie na kolejne tygodnie zgodnie z ważnością karnetu. Organizator może pomóc w podpięciu karnetu jeśli uczestnik tego potrzebuje.

Zajęcia nie odbywają się podczas świąt państwowych lub innych ustalonych z góry dat, dlatego nasze karnety obowiązują na określoną ilość spotkań grupy, a nie na ilość tygodni- uczestnik nie traci zajęć przez dni wolne od zajęć.

W przypadku odwołania zajęć przez organizatora, uczestnicy otrzymują powiadomienie drogą smsową, a karnety zostają wydłużone o odpowiednią ilość spotkań.

W przypadku nałożenia kwarantanny na uczestnika- może on zrealizować zajęcia w formie online- wtedy zajęcia zmieniają formę ze stacjonarnej na hybrydową- taką potrzebę należy zgłosić prowadzącej dzień wcześniej. W przypadku nałożenia kwarantanny na prowadzących, zajęcia realizowane są w formie online dla wszystkich uczestników w grupie.

W przypadku niezebrania się grupy przed pierwszymi zajęciami, uczestnik może:

  • przenieść rezerwację do innej grupy,
  • poczekać na zebranie się grupy (zawiesić karnet)
  • otrzymać zwrot pieniędzy.

Organizator ma prawo (w każdym momencie trwania karnetu) rozwiązać grupę w przypadku spadku jej liczebności- w takiej sytuacji uczestnik ma prawo kontynuować zajęcia do końca karnetu lub zrealizować pozostałe wejścia z inną grupą. Grupa może wspólnie podjąć decyzję o przejściu w tryb MINIGRUPY

Klient-uczestnik lub rodzic/opiekun uczestnika może złożyć reklamację pisemnie w miejscu prowadzenia zajęć u instruktora lub w formie elektronicznej wysyłając pod adres: sylwia@muzycznakaruzela.pl, jeżeli usługi świadczone przez MUZYCZNA KARUZELA nie są realizowane przez MUZYCZNA KARUZELA lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać: dane tożsamości reklamującego, temat reklamacji, datę zdarzenia i okoliczności uzasadniające reklamację, podpis reklamującego. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. MUZYCZNA KARUZELA udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

PODCZAS ZAJĘĆ/WARSZTATÓW

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych i audiacji, czyli myślenia muzycznego, budowania słuchowego słownika tonalnego, rytmicznego i harmonicznego, a także wspieranie ogólnego rozwoju.

Formy zajęć są aktywne, wymagają sprawności ruchowej i zaangażowania uczestników.

Wszyscy uczestnicy są współodpowiedzialni za dobrą atmosferę podczas zajęć. Dbamy o siebie i dbamy o innych. Spotykamy się, żeby wspólnie muzykować, tworzyć i rozwijać się.

Uczestnik bierze udział w zajęciach zgodnie z własnymi możliwościami. Rodzic/opiekun podczas zajęć maluszkowych jest aktywny, wspiera dziecko w słuchaniu, poruszaniu się i śpiewaniu.

Do sali zajęciowej zapraszamy w kapciach lub czystych skarpetach.
Brudnym nogom, tak jak i gilom, mówimy stanowcze nie!

Podczas zajęć nie korzystamy z telefonów komórkowych, własnych domowych zabawek,

Organizator nie wyraża zgody na rejestrację zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich powielania, bez uprzedniej zgody wykładowcy warsztatów oraz pozostałych członków grupy uczestniczącej w warsztatach.

Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które nie przestrzegają regulaminu, reżimu sanitarnego, zakłócają przebieg zajęć lub zachowują się niestosownie. Nie stosuje się wówczas zwrotu opłaty.